Kanako Momota

Video zum Titelsong zu “Sukutte Goran”, von Kanako Momota (Momokuro) gesungen

Release des Titelsongs “Akai Genya” von Kanako Momota zum Film “Sukutte Goran”

Kanako Momota (Momokuro) spielt in “Sukutte Goran” Klavier

Kanako Momota (Momokuro) sing Titellied des Films “Sukutte Goran” als Heldin Yoshino Ikoma